به همت تیم مدیریتی مخفیگاه ، مجموعه نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت گردآوری گردید ، امید است موزد رضایت شما کارجویان عزیز قرار بگبرد و با نظرات ارزشمند خود ما را در این مهم یاری فرمایید .

 •  ۱۰۹ سوال انتقال جرم و عملیات واحد به همراه پاسخنامه

 محتویات این مجموعه شامل :

 •  آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی رازی ، سال 89

 • آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شیراز سال 87

 • آزمون استخدامی شرکت گاز پارس جنوبی سال 87

 • آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران سال 86

 • زمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران سال 85

 • آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی سال 84

 • آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش ، سال 86

 

 • ۶۲ سوال انتقال حرارت به همراه پاسخنامه

محتویات این مجموعه شامل :

 • آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی رازی ، سال 89

 • آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شیراز سال 87

 • آزمون استخدامی شرکت گاز پارس جنوبی سال 87

 • آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران سال 86

 •  آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران سال 85

 • آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش ، سال 86

 • ۶۶ سوال مکانیک سیالات به همراه پاسخنامه

محتویات این مجموعه شامل :

 • آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی رازی ، سال 89

 • آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شیراز سال 87

 • آزمون استخدامی شرکت گاز پارس جنوبی سال 87

 • آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران سال 86

 •  آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران سال 85

 • آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش ، سال 86

 • ۷۴ سوال ترمودینامیک به همراه پاسخنامه

محتویات این مجموعه شامل :

 • آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی رازی ، سال 89

 • آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شیراز سال 87

 • آزمون استخدامی شرکت گاز پارس جنوبی سال 87

 • آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران سال 86

 •  آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران سال 85

 • آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش ، سال 86

 • ۷۰ سوال کنترل فرآیند و طراحی راکتور به همراه پاسخنامه

محتویات این مجموعه شامل :

 • آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی رازی ، سال 89

 • آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شیراز سال 87

 • آزمون استخدامی شرکت گاز پارس جنوبی سال 87

 • آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران سال 86

 • زمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران سال 85

 • آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران سال 84

  جهت مطالعه بیشتر  :